Privatlivspolitik

//Privatlivspolitik
Privatlivspolitik2018-05-25T23:17:01+00:00

PRIVATLIVS- OG DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR NORDFYNS HØJSKOLE

Nordfyns Højskole er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU -Databeskyttelsesforordningen.

Vi finder, at det er vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for elever, kursister, medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Babak Fadavi Kornerup
Fælledvej 11, 5400 Bogense
64813280
babak@nordfyns.nu

Med henvisning til art. 13 i databeskyttelsesordning kan du nedenfor læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder.

1. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke  

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.

Data, som Nordfyns Højskole er i besiddelse af, opbevares og behandles af undervisningsmæssige og administrative årsager, som er relateret til elevens og kursistens ophold og undervisning på skolen.
Derudover behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er ansøger til ledige stillinger eller ansat (herunder fastansat, flexjob-ansat, timelønnet, virksomhedspraktikant eller bestyrelsesmedlem).

1.1 Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Nordfyns Højskole, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for, vi kan administrere dit ophold på Nordfyns Højskole.

1.2 De kategorier af personoplysninger, som Nordfyns Højskole behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.

Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Nordfyns Højskole og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

1.3 Videregivelse af oplysninger

Nordfyns Højskole videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

2. Indsigt i egne oplysninger 

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre elever, kursister og medarbejdere på Nordfyns Højskole.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger, som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres n0rmalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

3. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning 

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.

4. Sletning af Personoplysninger 

Nordfyns Højskole opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.

Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.

Når du ikke længere har ophold på Nordfyns Højskole, opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i fem år efter at du har forladt Nordfyns Højskole, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Nordfyns Højskole, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.

I forbindelse med ansøgning om optagelse på Nordfyns Højskole modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger, vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

5. Datasikkerhed 

Nordfyns Højskole overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at højskolen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

6. Klagevejledning 

Ønsker du at klage over Nordfyns Højskoles behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon 33 19 32 00.
E-mail:  dt@datatilsynet.dk.
Hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Det koster ikke noget at klage.